Klávesové zkratky

Pro urychlení práce s programem můžete používat tyto klávesové zkratky:

Zkratka Ikona Příkaz menu
Ctrl + A   Upravit - Vybrat vše
Ctrl + B Upravit - Kopírovat do schránky Windows jako obrázek
Ctrl + C Upravit - Kopírovat
Ctrl + N Soubor - Nový
Ctrl + O Soubor - Otevřít
Ctrl + P Soubor - Tisk
Ctrl + S Soubor - Uložit
Shift + S   Soubor - Uložit jako
Ctrl + V Upravit - Vložit
Ctrl + W   Zavřít aktuální soubor
Ctrl + X Upravit - Vyjmout
Ctrl + Z Upravit - Zpět
* na numerické klávesnici   Zobrazit - Vycentrovat pracovní plochu
+ na numerické klávesnici Zobrazit - Přiblížit
- na numerické klávesnici Zobrazit - Oddálit
F1   Nápověda
F4   Přepnout vrstvu
F5   Překreslit seznam značek v editoru schémat
F6   Povolit posuv textu a hyperlinkem
F12 Soubor - Nastavení
B Nakreslit - Křivka
C Nakreslit - Kruh
E Nakreslit - Elipsa 
G Nakreslit - Polygon
H Vložit - Hradlo
K   Vložit - Kabel
L Nakreslit - Lomená čára
M   Zobrazit - Mřížka
N Vložit - Nápis
R Nakreslit - Obdélník
S Vložit - Spoj
T   Vložit - Text
U Nakreslit - Úsečka
Z Nakreslit - Zaoblený obdélník
Esc Přechod do výběrového režimu
mezerník   hledání značek
backspace (zpět)   zruší poslední úsek během kreslení spoje nebo čáry

 
přehled ovládání programu myší a klávesnicí:
pravé tlačítko myši + pohyb myšíposun plochy dokumentu
Shift + posun objektů myšíposun mimo rastr
Ctrl + posun objektů myšíklonování
Ctrl + Shift + kliknutípřidání nebo odebrání objektu mezi/z vybraných
kolečko myšizoom
Shift + kolečko myšivodorovný posun výkresu
Ctrl + kolečko myšisvislý posun výkresu
Ctrl + Shift + kolečko myšiplynulý zoom
Ctrl během kreslení obdélníků, elips a čarpravoúhlý režim
stisk kurzorových kláves (šipek)posun vybraných objektů o 0,1 mm